Algemene Voorwaarden

1. DEFINITIES 
1.1 WebAdapt: de gebruiker van de algemene voorwaarden. 
1.2 Opdrachtgever: de particulier of rechtspersoon met wie WebAdapt een overeenkomst sluit tot
het leveren van diensten.
1.3 Website: een op naam van opdrachtgever gemaakte presentatie voor gebruik op internet.
Deze bestaat uit een geheel van digitale internetpagina’s inclusief eventuele bijbehorende digitale
documenten, afbeeldingen, scripts en databases.

2. TOEPASBAARHEID
2.1 Door ondertekening van een overeenkomst met WebAdapt verklaart de opdrachtgever dat hij
kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden en dat hij met deze voorwaarden akkoord
gaat.
2.2 Voor zover daarvan in onderlinge overeenstemming tussen partijen niet schriftelijk is
afgeweken, zijn onderstaande artikelen van toepassing op elke aanbieding, opdracht of
overeenkomst van of met WebAdapt.

3. OFFERTES
3.1 Alle offertes en prijsopgaven door WebAdapt zijn geheel vrijblijvend.
3.2 WebAdapt is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de
opdrachtgever schriftelijk binnen 14 dagen wordt bevestigd.

4. AANVANG VAN DE OVEREENKOMST
4.1 Een overeenkomst komt tot stand op de dag dat aan de volgende voorwaarden is voldaan:
- de opdrachtbevestiging is ingevuld en ondertekend is ontvangen door WebAdapt;
- de aanbetaling van 40% van het overeengekomen factuurbedrag is ontvangen.
Van de voorwaarden in artikel 4 kan worden afgeweken wanneer opdrachtgever reeds bekend is
bij opdrachtnemer.

5. UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST
5.1 WebAdapt zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.
Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft WebAdapt het
recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
5.2 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan WebAdapt aangeeft dat
deze noodzakelijk zijn, worden verstrekt.
5.3 WebAdapt is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat WebAdapt
is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij
deze onjuistheid of onvolledigheid voor WebAdapt kenbaar behoorde te zijn.
6. LEVERING EN LEVERTIJD
6.1 Met het ontwerp en de ontwikkeling van de website wordt zo spoedig mogelijk gestart na
schriftelijke opdracht en aanlevering van benodigd materiaal.
6.2 Tussentijdse resultaten worden door WebAdapt op een tijdelijke internetlocatie geplaatst voor testdoeleinden. 
6.3 Indien overschrijding van de afgesproken levertijd dreigt, zal dit zo spoedig mogelijk worden
medegedeeld. In geval van overmacht aan de zijde van WebAdapt, zal de termijn worden
verlengd met de termijn van die overmacht. Excessieve overschrijding van de levertijd kan
beschouwd worden als een grond tot ontbinding van de overeenkomst.
6.4 WebAdapt is niet aansprakelijk voor niet werkende functionaliteiten die worden veroorzaakt
door bijvoorbeeld foutieve instellingen bij de hosting provider van de opdrachtgever terwijl deze functionaliteiten wel op het testdomein naar behoren functioneren en als deze gebreken dus worden veroorzaakt door de foutieve instellingen en niet door foutief programmeren van WebAdapt van de betreffende functionaliteit of plugin.
6.4 Oplevering van een website geschiedt zo spoedig mogelijk na het gereed komen van de
ontwikkeling van de website.

7. COPYRIGHT
7.1 Al het door WebAdapt vervaardigde materiaal mag zonder de uitdrukkelijke schriftelijke
toestemming van WebAdapt niet worden bewerkt of verwerkt in andere websites of producten
dan waarvoor het oorspronkelijk bedoeld is.
7.2 Het eigendom van door WebAdapt verstrekte ideeën, concepten of (proef)ontwerpen blijft
volledig van WebAdapt, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt overeengekomen. In het
laatste geval kan WebAdapt hiervoor een vergoeding bedingen. Bij gebleken schending van het
genoemde eigendom is WebAdapt gerechtigd hiervoor een zelf vast te stellen doch redelijke
vergoeding in rekening te brengen.
7.3 WebAdapt behoudt zich het recht voor de door de uitvoering van de werkzaamheden
toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke
informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

8. AANSPRAKELIJKHEID
8.1 Voor zover WebAdapt bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en
leveranties van derden, waarop zij weinig of geen invloed kan uitoefenen, kan WebAdapt op geen
enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook, voortkomend uit deze
relaties met WebAdapt of het verbreken ervan, ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar
wordt gedurende de relatie met WebAdapt.
8.2 WebAdapt is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van het door de
opdrachtgever aangeleverde materiaal. De opdrachtgever dient zich er van te vergewissen dat
door de opdrachtgever aangeleverd materiaal zoals teksten en afbeeldingen, vrij zijn van
copyright van derden.
8.3 In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is WebAdapt
slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding tot het factuurbedrag. Iedere
aansprakelijkheid van WebAdapt voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder
begrepen vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of
winst.

9. RECLAMATIES
9.1 De opdrachtgever heeft gedurende 14 dagen na levering de gelegenheid duidelijk
omschreven gebreken aan de geleverde producten te melden aan WebAdapt. Indien de reclamatie gegrond is zal WebAdapt deze gebreken trachten te verhelpen. Wanneer aan WebAdapt binnen de genoemde termijn geen gebreken gemeld worden, vervalt elke mogelijkheid tot reclameren. Door de opdrachtgever verstrekte onjuiste informatie die leidt tot gebreken in het geleverde, wordt nadrukkelijk niet verstaan onder “gebreken”.
9.2 Reclamaties geven de opdrachtgever niet het recht om betalingen op te schorten of te
compenseren.

10. PRIJZEN
10.1 Alle geoffreerde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders vermeld staat.
10.2 Extra wensen van de opdrachtgever die niet van tevoren zijn afgesproken zullen resulteren
in extra werk, waarvoor WebAdapt naar evenredigheid zal moeten worden gehonoreerd.

11. BETALING
11.1 Na ondertekening van de opdrachtbevestiging krijgt deze de status van contract. Vanaf dat
moment is er een overeenkomst gesloten tussen de opdrachtgever en WebAdapt en is de
opdrachtgever verplicht om het werk van WebAdapt volgens afspraak te honoreren.
11.2 De opdrachtgever dient 40% van het bruto totaalbedrag van de offerte als aanbetaling te
voldoen.
11.2.1 De aanbetaling kan alleen worden teruggevorderd door de opdrachtgever indien WebAdapt de gewenste diensten niet of niet volgens de specificaties in de offerte heeft geleverd. Leidend
hierbij is het testdomein waarop de website in eerste instantie wordt klaargezet. Wanneer de
website op het testdomein is opgeleverd volgens de specificaties en werkt volgens de wensen en eisen van de opdrachtgever, en WebAdapt kan de website vervolgens niet leveren omdat de opdrachtgever ervan af ziet of onredelijke eisen stelt waarbij de website door WebAdapt niet kan worden opgeleverd, kan de opdrachtgever de aanbetaling niet terugvorderen.
11.3 Na afronding van de opdracht en nadat de website op het testdomein is opgeleverd volgens de specificaties en naar behoren functioneert, zal WebAdapt een factuur sturen voor het met de
overeenkomst gemoeide bedrag verminderd met de reeds voldane aanbetaling. De
opdrachtgever dient binnen dertig dagen na het verzenden van de factuur het verschuldigde
bedrag te voldoen. Nadat de restbetaling door de opdrachtgever is voldaan wordt de website door WebAdapt overgezet op het hosting domein van de opdrachtgever.
11.4 Indien de opdrachtgever de betalingstermijn heeft overschreden, wordt door WebAdapt een
aanmaning tot betaling verstuurd. De kosten van een aanmaning, t.w.v. netto € 7,50, wordt in
rekening gebracht aan de opdrachtgever. Wanneer de opdrachtgever binnen veertien dagen nog
niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan, is de opdrachtgever vanaf dit moment de wettelijke
rente plus buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd over het openstaande factuurbedrag,
berekend volgens het door de Nederlandse Orde van Advocaten geadviseerde (gestaffelde)
incassotarief.

12. WIJZIGING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN
12.1 WebAdapt bezit het recht om deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
12.2 Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming
van een termijn van dertig dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.
12.3 Indien de opdrachtgever niet akkoord gaat met de gewijzigde algemene voorwaarden, is hij
gerechtigd de overeenkomst te ontbinden met ingang van de wijzigingsdatum van de algemene
voorwaarden of binnen veertien dagen na de ontvangstdatum van de wijziging van de algemene
voorwaarden indien deze ontvangstdatum ligt na de ingangsdatum van de wijziging.

13. OVERIG
13.1 WebAdapt zal geen persoonlijke gegevens van de opdrachtgever aan derden verstrekken
zonder dat daar een wettelijke plicht voor bestaat. Dit geldt tevens voor eventuele vertrouwelijke
informatie die ten behoeve van het uitvoeren van een overeenkomst verstrekt is aan WebAdapt
13.2 Wanneer WebAdapt bemiddelt bij webhosting voor een opdrachtgever, is opdrachtgever
gebonden aan de voorwaarden die deze webhoster stelt. WebAdapt is voorts niet
verantwoordelijk voor enige wanprestatie van de webhoster in kwestie.
13.3 Wanneer dit nodig mocht zijn, kunnen wijzigingen in een overeenkomst na schriftelijke
bevestiging van beide partijen doorgevoerd worden. Hierdoor kan het overeengekomen tijdstip
van oplevering veranderen. WebAdapt zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk van de nieuwe
opleveringsdatum en eventuele financiële consequenties op de hoogte stellen.
13.4 WebAdapt is vrij om voor promotiedoeleinden als referentie te verwijzen naar de geleverde
eindproducten, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen. Voorts behoudt WebAdapt zich het recht op een bescheiden creditvermelding met hyperlink in de voor opdrachtgever afgeleverde website.

14. GESCHILLENREGELING EN TOEPASSELIJK RECHT
14.1 Op de overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Het creëren van een goede website komt voort uit het begrijpen van de interesses, verwachtingen en behoeften van de bezoekers ...

Adres

Asserstraat 61
2221 LG Katwijk ZH

+31 (0)6 24 73 88 88
info@webadapt.nl

Bedrijfsgegevens
  • KvK : 56146930
  • BTW :  NL002062880B50
  • IBAN : NL34INGB0007382660
  • BIC : INGBNL2A